ముహూర్త భాగము లో చక్రశుధ్దులు

 

(1)వివాహ చక్రశుద్ధి:- వివాహ ముహూర్త సమయమునకు సూర్యస్థిత నక్షత్రము నుండి అనగా సూర్యుని నుండి ముహూర్త నక్షత్రం వరకు లెక్కించంగా మెుదటి మూడు నక్షత్రములు(123) అయినచో వివాహమైన 8 సంవత్సరముల లోగా వధూవరులకు అరిష్టము కలుగును. 2వ మూడు అనగా 4,5,6 నక్షత్రములు శుభ ప్రధము,తరువాత మూడు నక్షత్రములు 7,8,9 సంతాన లోపము, తరువాత మూడు నక్షత్రములు 10,11,12 వైధవ్యము,తరువాత మూడు నక్షత్రములు 13,14,15 కళత్రమూలక గౌరవ,సుఖ,శాంతులు,ఆపై మూడు నక్షత్రములు 16,17,18 మరణప్రదము, తదుపరి మూడు నక్షత్రములు 19,20,21 వ్యభిచారదోషము,ఆపై మూడు నక్షత్రములు 22,23,24 ధనధాన్యవృద్ధి,సర్వ సంపత్తులు కలుగ గలవు.
(2)మాంగళ్య చక్రశుద్ధి:-వివాహ ముహూర్త సమయమునకు శుక్ర స్థితి నక్షత్రము నుండి వివాహ ముహూర్త నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా 1,2,3 నక్షత్రములు అనారోగ్యం, అటుపై 4,5,6 తారలు లక్ష్మీ ప్రదము, తరువాత 7,8,9 తారలు దుర్భలము, 10,11,12 తారలు దారిద్ర్యము విష బాధ, 13,14,15 తారలు సర్వ సౌభాగ్యాములు, 16,17,18 తారలు సుఃఖభంగము వైధవ్యము దారిద్ర్యము,19,20,21 తారలు జారత్వదోషము,అటుపై 22,23,24 తారలు కుటుంబ వృద్ధి కలుగును.
(3)ఉపనయన చక్రశుద్ధి:-వటుని జన్మ నక్షత్రము నుండి ముహూర్త నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా మెుదటి 5 నక్షత్రములు సుఖము, అటుపై 6,7,8 తారలు ఆచార హీనము, 9వ నక్షత్రము మూర్ఖత్వము, 10 నుండి 17 నక్షత్రములు అనారోగ్యము,18,19 తారలు బ్రహ్మ తేజస్సు, 20 నుండి 27 నక్షత్రములు విద్వాంసునిగా చేయును.ఇక రెండవ పద్ధతి:- వటుని జన్మ నక్షత్రము నుండి ముహూర్త సమయమునకు గల గురు సంచార నక్షత్రము వరకు లెక్కించి పై విధముగానే చూసి ముహూర్తమును నిర్ణయించవలెను.
(4)గృహారంభ చక్రశుద్ధి:-రవి యున్న నక్షత్రము నుండి ముహూర్త నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా 1,2,3 దహనము,4,5,6,7 శూన్యము,8,9,10,11 స్థిరత్వం,12,13,14 ధన లాభం,15,16,17,18 సర్వత్ర లాభం,19,20,21 గృహ యజమాని నాశనము,22,23,24 కష్టములు,25,26,27 జయము కలుగును.ఈ చక్రశుద్ధి గృహారంభమునకు చూడవలెను.
(5)వృషభ చక్రశుద్ధి:-రవి యున్న నక్షత్రము మెదలు గృహప్రవేశ నక్షత్రము వరకు అభిజిత్తు తో గూడా లెక్కించగా 1,2,3 తారలు మృత్యువు, 4,5,6,7 దరిద్రము, 8,9,10,11 స్థిరత్వము, 12,13,14 ప్రయాణములు, 15,16,17,18 సంపద,19,20,21,22 ధ్యానము, 23,24,25 ఐశ్వర్యము,26,27,28 పశువృద్ధి ఈ చక్రశుద్ది గృహప్రవేశము నకు చూడ వలెను.
(6)కళశ చక్రశుద్ధి:- రవి యున్న నక్షత్రము మెదలు గృహప్రవేశ నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా 1 శిరశ్ఛేధము, 2,3,4,5 విదేశీ గమనము, 6,7,8,9 నిర్ణయము, 10,11,12,13 భాగ్య వృద్ధి, 14,15,16,17 దరిద్రము,18,19,20,21 గర్భస్రావము, 22,23,24 సంపద, 25,26,27 పూర్ణాయువు.ఈ చక్రశుద్ధి గృహప్రవేశము నకు ముఖ్యంగా చూడవలెను.

చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతిFB_IMG_1532495002290