Monthly Archives: August 2017

నమామి గణనాయక: (108 రూపాలలో శ్రీ గణపతి)

1. ఏకాక్షర గణపతి

ప్రాతర్భజామ్య్భయదం ఖలు భక్త శోక
దావానలం గణ్విభుం వరకుంజరాస్యమ్
అజ్ఞాన కానన వినాశన హవ్యవాహం
ఉత్సాహ వర్ధనమహం సుతమీశ్వరస్య

2. మహా గణపతి

భిభ్రాణోబ్జక బీజాపూరక కదా దంతేక్షు బాణైస్సమం
భిభ్రాణో మణికుంభశాలి కణిశం పాశంచ వక్ర్తాంచితం
గౌరంగ్యారుచి రారవిందయుతయా దేవ్యాసనాధాంతిక:
శోణాంగ శ్శుభమాతనోతుభవతాం నిత్యం గణేశో మహాన్

3. బాల గణపతి

కరస్ధ కదళీచూత పనసేక్షు కపిత్ధకం
బాలసూర్యప్రభందేవం వందే బాలగణాధిపం

4. తరుణ గణపతి

పాశాంకుశాపూస కపిత్ధ జంబూ
ఫలం తిలాం చేక్షు మపిసవ హసై:
ధత్తే సదాయ స్తరుణారుణాంభ:
పాయాత్సయుష్మాన్ తరుణో గణేశ:

5. విఘ్నరాజ గణపతి

విఘ్నరాజావతారశ్చ శేషవాహన ఉచ్చతే
మమతాసుర సంహర్తా విష్ణు బ్రహ్మేతివాచక:

6. సిద్ది గణపతి

ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశాంకుశ ధారిణమ్
అభయంచవరదం హసైర్ద దానమూషకధ్వజమ్

7. బుద్ధి గణపతి

త్రయీమయాఖిలం బుద్ధిధాత్రే
బుద్ధి ప్రదీపాయ సురాధిపాయ |
నిత్యాయ సత్యాయచ నిత్యబుద్ధే
నిత్యం నిరీహాయ నమోస్తు నిత్యమ్ ||

8. లక్ష్మీ గణపతి

బిభ్రాణశ్శుక బీజపూర కమలం మాణిక్య కుంభాంకుశాన్
పాశం కల్పలతాంచ బాణకలికా ప్రోత్సస్సరో నిస్సర:
శ్యామో రక్త సరోరుహేణ సహితో దేవీ చ యస్యాంతికే
గౌరాంగో వరదాన హస్తకమలో లక్ష్మీగణేశో మహాన్

9. సంతాన లక్ష్మీ గణపతి

శరణం భవదేవేశ సంతతిం సుదృఢాంకురు |
భవిష్యంతియే పుత్రామత్కులే గణనాయక: ||

10. దుర్గా గణపతి

తప్తకాంచన సంకాశం శ్చాష్ట్ట్ట మహత్తను: |
దీప్తాంకుశం శరం చాక్షం దంతం దక్షే వహన్కరై: ||

11. సర్వశక్తి గణపతి

ఆలింగ్య దేవీం హరితాం నిషణ్ణాం
పరస్పరాశ్లిష్టకటీ నివేశం
సంధ్యారుణం పాశసృణీం వహస్తం
భయాపహం శక్తి గణేశ మీఢే

12. విరివిరి గణపతి

సుసిద్ధాదం భక్తిజనస్యదేవ సకామిదా మామిహ సౌఖ్యదంతం |
అకా మికాగాం భవబంధహరం గజాననం భక్తియుతం భజామ ||

13. క్షిప్ర గణపతి

దంతం కల్పలతా పాశ రత్నకుంభోప శోభితం
బంధూక కమనీయాంగం ధ్యాయేత్ క్షిప్ర వినాయకం

14. హేరంబ గణపతి

అభయ వరద హస్త: పాశదంతాక్షమాల:
పరశుమధ త్రిశీర్షం ముద్గరం మోదకం చ
విదధతు నరసింహ: పంచమాతంగ వక్త్ర:
కనక రుచిర వర్ణ: పాతు హేరమ్బ నామా

15. నిధి గణపతి

విచిత్ర రత్నై: ఖచితం సువర్ణ సమ్బూతకంగుహ్యమయా ప్రదత్తమం |
తధాంగులీష్పంగులికం గణేశ చిత్తేన సంశోభయ తత్పరేశ

16. వక్రతుండ గణపతి

స్వర్ణవర్ణ చతుర్బాహుం | పాశాంకుశధరం విభుం |
ఆమ్రపాత్ర స్వదంతంచ | శక్తియుతం విచింతయేత్

17. నవనీత గణపతి

దానాయ నానావిధ రూపకాంస్తే గృహాణ దత్తాన్మనసామయావై|
పదార్ధ భూతాన్ స్థిర జంగమాంశ్చ హేరమ్నమాం తారయ మోహభావాత్ ||

18. ఉచ్ఛిష్గ్ట గణపతి

లీలాబ్జం దాడిమం వీణాశాలి గుంజాక్ష సూత్రకం
దధ దుచ్ఛిష్ట నామాయం గణేశ: పాతు మేచక:

19. హరిద్రా గణపతి

హరిద్రాభం చతుర్బాహుం హరిద్రా వదనం ప్రభుమ్
పాశాంకుశధరం దేవం మోదకం దంతమేవచ
భక్తాభయ ప్రదాతాం వందే విఘ్న వినాశనమ్

20. మోదక గణపతి

నాదబిందు కళాత్మకం వరనారదాది సుపూజితం |
మోదక ఫలదాయకం ప్రమోదవదన వినాయకం ||

21. మేధా గణపతి

సకలభాగ్య వశంకరం వర సాధు సజ్జన సంహితం
అఖిలదేవ ప్రదాయకం మమ ఆత్మరక్ష వినాయకం

22. మోహన గణపతి

రక్ష రక్ష గణాధ్యక్ష రక్షత్రైలోక్య రక్షక
భక్తానాం అభయంకర్తా త్రాతాభవ భవార్ణవాన్

23. త్రైలోక్య మోహన గణపతి

గదా బీజాపూరే ధను: శూలచక్రే సరోజతృలే
పాశాధాన్య ప్రదంతారి కరై: సందధానం
స్వశుండాగ్ర రాజం | మణి కుంభ
మంగాధి రూఢం స పత్న్యా ||

24. వీర గణపతి

భేతాళ శక్తి శరకార్ముక ఖేటఖడ్గ
ఖట్వాంగ ముద్గర గధాంకుశ ముద్వహస్తం
వీరం గణేశ మరుణం సతతం స్మరామి

25. ద్విజ గణపతి

యం పుస్తకాక్ష గుణ దండకమండలు
శ్రీవిద్యోతమాన కరభూషణమిందు వర్ణం
స్తంబేర మానన చతుష్టయ శోభమానం
త్వాం య: స్మరే ద్ద్విజ గణాధిపతే సధన్య: ||

26. ఋణవిమోచన గణపతి

సృష్ట్యా బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజిత: ఫలసిద్ధయే
సదైవ పార్వతీపుత్ర: ఋణనాశం కరోతుమే

27. సంకష్టహర గణపతి

ప్రణమ్య శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యంమాయుష్కారమార్ధ సిద్ధయే

28. గురు గణపతి

ప్రవరం సర్వదేవానాం సిద్ధినాం యోగినాం గురుం |
సర్వస్వరూపం సర్వేశం జ్ఞానరాశి స్వరూపిణమ్ ||
అవ్యక్తమక్షరం నిత్యంసత్యమాత్మ స్వరూపిణం |
వాయుతుల్యంచ నిర్లిప్తం చాక్షతం సర్వసాక్షిణం ||

29. స్వర్ణ గణపతి

వందే వందారుమందార, మిందు భూషణ నందనం |
అమందానంద సందోహ, బంధురం సింధురాననమ్ ||

30. అర్క గణపతి

మూషారూఢం లంబసూత్రం సర్పయజ్ఞోపవీతినల|
విషాణం పాష కమలం మోదకంచ కరైధృతం ||

31. కుక్షి గణపతి

సరోజన్మన భూషాణాం భరణోజ్వలహస్త తన్వ్యా సమా
లింగితాంగాం | కరీంద్రాననాం చంద్ర చూడం త్రినేత్రం రక్తకాంతిం భజేత్తం ||

32. పుష్టి గణపతి

ఏకదంతం మహాకాయం లంబోదరం గజాననం |
విఘ్ననాశకరం దేవం హేరంబం ప్రణమామ్యహం ||

33. వామన గణపతి

లంబోదరం మహావీర్యం నాగయజ్ఞోపశోభితం |
అర్ధచంద్రధరం దేవం విఘ్నప్యూహం వినాశనం ||

34. యోగ గణపతి

యోగరూఢో యోగ పట్టాభిరామో
బాలార్కభశ్చేంద్ర నీలాంశుకాఢ్య:
పాశాక్ష్వక్షాన్ యోగదండం దధానో
పాయాన్నిత్యం యోగ విఘ్నేశ్వరో న:

35. నృత్య గణపతి

పాశాంకుశాపూప కుఠార దన్త చంచత్కరం వచరుతరాంగుళీయం
పీతప్రభం కల్పతరో రధస్ధం భజామి నృత్తైక పదం గణేశం

36. దూర్వా గణపతి

దూర్వాంకురాన్వై మనసా ప్రదత్తాం స్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన్ |
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం హీనాంశ్చ సర్వోపరి వక్రతుండ ||

37. అభీష్టవరద గణపతి

నమస్తే వేద విదుషే నమస్తే వేద కారిణే |
కమన్యం శరణం యామ: కోను న: స్వాద్భయాపహ: ||

38. లంబోదర గణపతి

లంబోదరావతారో వైక్రోధాసుర నిబర్హణ:
శక్తిబ్రహ్మ ఖగ: సద్యత్ తస్యధారక ఉచ్యతౌ ||

39. విద్యా గణపతి

భక్త ప్రియాయ దేవాయ నమో జ్ణాన స్వరూపిణే |
నమో విశ్వస్యకర్త్రేతే నమస్తత్పాలకాయచ ||

40. సరస్వతీ గణపతి

వాగీశాద్యా స్సుమనస: సర్వార్ధానాముపక్రమే
యంనత్వాకృత కృత్వాస్స్యు: తం నమామి గజాననమ్ ||

41. సంపత్ గణపతి

పక్వచూత ఫలపుష్ప మంజరీచేక్షుదండ తిలమోదకైస్సహ
ఉద్వహన్ పరశుమస్తుతే నమ: శ్రీ సమృద్ధియత హేమపింగళ:

42. సూర్య గణపతి

హిరణ్యగర్భం జగదీశితారరమృషిం పురాణం మండలస్థం |
గజాననం యం ప్రవిశన్తిసంతస్తత్కాలయోగైస్త మహం ప్రపద్యే ||

43. విజయ గణపతి

శంఖేక్షు చాప కుసుమేఘ కుఠారదంత
పాశాంకుశై: కళమమంజరికా సనైధై:
పాణిస్థితై: పరిసమావృత భూషణ శ్రీ:

44. పంచముఖ గణపతి

గణేశాయ ధామ్నే పరేశాయ తుభ్యం సదానంద రూపాయ సర్వార్తిగాయ|
అపారస్వరూపాయ దేవాధిదేవ నమస్తే ప్రభో భక్త సంరక్షకాయ ||

45. నీలకంఠ గణపతి

వినాయకం నాయకమౌక్తికం త్రయీ హారావళే రావళితం భుజంగమై: |
పినాకిజం నాకిజనేడ్య మంహసాం నివారణం వారణ్వక్త్ర మాశ్రయే ||

46. గాయత్రి గణపతి

యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం సౌవర్ణమేవం హ్యహినాధ భూతం |
భావేనదత్తం గణనాథతత్వం గృహాణ భక్తోద్దృతి కారణాయ ||

47. చింతామణి గణపతి

కల్పద్రుమాధ: స్థితకామధేయం |
చింతామణిం దక్షిణపాణి శుండమ్ |
బిభ్రాణ మత్యద్భుత చిత్రరూపం |
య: పూజయేత్తస్య సమస్త సిద్ధి: ||

48. ఏకదంత గణపతి

అగజానన పద్మార్కమ్ గజానన మహర్నిశం
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే

49. వికట గణపతి

వికటోనామ విఖ్యాత: కామాసుర విదాహక: |
మయూర వాహనశ్చాయం సౌరబ్రహ్మధర: స్మ్రత: ||

50. వరద గణపతి

వరదాభయ హస్తాయ నమ: పరశుధారిణే |
నమస్తే సృణిహస్తాయ నాభివిశేషాయతే నమ: ||

51. వశ్య గణపతి

విఘ్నేశ వీర్యాణి విచిత్రకాణి వన్దే జనైర్మాగధకై: స్మృతాని |
శ్రుత్వాసమత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రహ్మేజగన్మంగళకం కురుష్వ ||

52. కుల గణపతి

శుండావిభూషార్థమనన్తఖేలిన్ సువర్ణజం కంచుకమాగృహేంణ |
రత్నైశ్చయుక్తం మనసామయాయ ద్ధతం ప్రభోతత్సఫలం కురుష్వ ||

53. కుబేర గణపతి

రత్నై: సువర్ణేన కృతాని గృహాణచత్వారి మయాప్రకల్ప్య |
సమ్భూషయ త్వం కటకాని నాథ చతుర్భుజేషు వ్యాజ విఘ్నహారిన్ |

54. రత్నగర్భ గణపతి

హేరంబతే రత్నసువర్ణయుక్తే సునూపుర మంజీరకే తథైవ|
సు కింకిణీ నాద యుతే సుబుద్ధ్యా సుపాదయో: శోభమయే ప్రదత్తే ||

55. కుమార గణపతి

మాత్రే పిత్రేచ సర్వేషాం హేరంబాయ నమో నమ:
అనాదయేచ విఘ్నేశ విఘ్నకర్తే నమోనమ:

56. సర్వసిద్ధి గణపతి

పరంధామ పరంబ్రహ్మ పరేశం పరమేశ్వరం |
విఘ్నవిఘ్నకరం శాంతం పుష్టం కాంతమనంతకం |
సురాసురేంద్ర్యై: సిద్ధేంద్ర్యై: స్తుతం స్తౌమి పరాత్పరం |
సురపద్మచినేశంచ గణేశం మంగళాయనం ||

57. భక్త గణపతి

నారికేళామ్ర కదళీ గుడ పాయస ధారిణం
శరచ్ఛశాంక సదృశం భజే భక్తగణాధిపమ్

58. విఘ్న గణపతి

పాశాంకుశం ధరన్నామ ఫలాశీ చాఖవాహన:
విఘ్నం నిహస్తు న: సర్వ రక్తవర్ణో వినాయక:

59. ఊర్ధ్వ గణపతి

కల్హారిశాలి కణిశేక్షుక చాపబాణ,
దంత ప్రరోహ కబర: కనకోజ్జ్వలాంగ:,
ఆలింగనోద్యత కర: తటిదాభకట్యా
దేయాత్స శతృభయ మూర్థ్వ గణేశ్వరస్తే

60. వర గణపతి

నమస్తుభ్యం గణేశాయ నమస్తే విఘ్ననాశన
ఈప్సితం మేం వరం దేహి పరత్రా చ పరాంగతిమ్

61. త్ర్యక్ష్యర గణపతి

సర్వవిఘ్నహరం దేవం, సర్వవిఘ్నవివర్జితం
సర్వసిద్ధి ప్రదాతారం, వందేహం గణనాయకమ్

62. క్షిప్రప్రసాద గణపతి

యక్షకిన్నర గంధర్వ సిద్ధవిద్యా ధరైస్సదా
స్తూయమానం మహాబాహుం వందే హం గణనాయకమ్

63. సృష్టి గణపతి

ప్రాతర్నమామి చతురానన వన్ద్యమానం
ఇచ్ఛానుకూలమఖిలం చ వరం దదానమ్
తం తుందిలం ద్విరసనాధిప యజ్ఞసూత్రం
పుత్రం విలాస చతురం శివయో: శివాయ

64. ఉద్దండ గణపతి

ప్రాత:స్మరామి గణనాథమనాథ బంధుం
సిందూరపూర పరిశోభితగండయుగ్మం
ఉద్ధండవిఘ్న పరిఖండన చండదండం
అఖండలాది సురనాయక బృందవంద్యమ్

65. డుండి గణపతి

అక్షమాలాం కుఠారంచ రత్నపాత్ర స్వదంతకమ్
ధతైకరైర్విఘ్నరాజో డుంఢినామా మదేస్తున:

66. ద్విముఖ గణపతి

స్వదంత పాశాంకుశ రత్నపాత్రం కరైర్దదానో హరినీలగాత్ర:
రత్నాంశుకో రత్న కిరీటమాలీ భూత్యై సదామే ద్విముఖో గణేశ:

67. త్రిముఖ గణపతి

శ్రీమత్తీక్షణ శిఖాం కుశాక్ష వరదాన్ దక్షే దదానం కరై:
పాశాంచామృత పూర్ణకుంభమయం వామే దదానోముదా
పీఠే స్వర్ణమయారవింద విలసత్సత్కర్ణికాభాసురే
స్వాసీనస్త్రిముఖ: పరశురుచిరో నాగనన: పాతున:

68. సింహ గణపతి

వీణాం కల్పలతా మరించ వరదం దక్షేవిధత్తేకరై:
వేణే తామరసం చ రత్న కలశం సన్మంజరీం చా భయం
శుండాదండలసన్ మృగేంద్ర వందన: శంఖేందు గౌర: శుభో
దీప్యద్రత్న నిభాంకుశో గణపతి: పాయా దపాయాత్సన:

69. గజానన గణపతి

సదా సుఖానందమయం జలేచ సముద్రేన ఇక్షురసే నివాసం|
ద్వంద్వ స్థయానేనచ నాళరూపం గజాననం భక్తియుతం భజామ||

70. మహోదర గణపతి

మహోదర ఇతిఖ్యాతో జ్ఞానబ్రహ్మ ప్రకాశక:
మోహాసుర నిహంతావై ఆఖువాహన ఏవచ ||

71. భువన గణపతి

విశ్వమూలాయ భవ్యాయ విశ్వసృష్టికరాయతే |
నమో నమస్తే సత్యాయ సత్య పూర్ణాయ శుండినే ||

72. ధూమ్రవర్ణ గణపతి

ధూమ్రవర్ణావతారశ్చాభి మానాసుర నాశక:
ఆఖువాహన ఏవాసౌ శివాత్మేతి స ఉచ్యతౌ

73. శ్వేతార్క గణపతి

ఓం నమో గణపతయే శ్వేతార్క గణపతయే
శ్వేతార్కమూలనివాసాయ
వాసుదేవ ప్రియాయ, దక్ష ప్రజాపతి రక్షకాయ
సూర్యవరదాయ కుమారగురవే

74. ఆధార గణపతి

నాదం బాలసహస్ర భాను సదృశం నాగేంద్ర
వక్త్రాన్వితం | హస్తాభ్యాం చషకం పవిత్ర కలశం
హస్యంచ వృత్తాండవం | నానా చిత్రవిచిత్రయన్
పరగురుం ఆధార విద్యా స్థితిం | ఓంకార
ప్రణవాకృతిం గణపతిం నిత్యం భజేహం ప్రభో ||

75. భూతరోగ నివారణ గణపతి

ఏకదంతం చతుర్హస్తం బిభ్రాణ పాశమంకుశం |
అభయం వరదం సాస్మృర్భధానం మూషిక ధ్వజం |

76. ప్రసన్న విఘ్నహర గణపతి

ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం |
పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకం ||

77. ద్వాదశభుజవీర గణపతి

సురేంద్రనేన్యం హ్యసురై: సుసేవ్యం సమానభావన విరాజయంతం|
అనంతబాహుం మూషక ధ్వజం తం గజాననం భక్తియుతం భజామ: ||

78. వశీకర గణపతి

బీజాపూరగదేక్షుకార్ములసచ్చక్రోబ్జ పాశోత్పల|
వ్రీహ్యగ్రస్వ విషాణ రత్న కలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహ: ||
ధ్యేయోవల్లభయా సపద్మకరయాశ్లిష్టోజ్వల- ద్భూషయ
విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్తుతికరో విఘ్నో విశిష్టార్ధద: ||

79. అఘౌర గణపతి

గజవదనమంచింత్యం తీక్ష్ణదంష్టృం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతరాజం పురాణం
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం |
పశుపతి సుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

80. విషహర గణపతి

నాగాననే నాగకృతోత్తరీయే క్రీడారతే, దేవకుమార సంఘై: |
త్వయిక్షణం కాలగతిం విహాయతౌ ప్రాపతు కన్దుకతామినేన్దూ ||

81. భర్గ గణపతి

బాలార్కకోటి ద్యుతి మప్రమేయం
బాలేందు రేఖా కలితోత్తమాజ్ఞమ్ |
భ్రమద్ద్విరేపావృత గణ్డభాగం భజే భవానీతనయం గణేశమ్ ||

82. సర్వ సమ్మోహన గణపతి

స్వాంకస్థితాయానిజవల్లభయాముఖామ్భుజాలోకేన లోలనేత్రం |
స్మేరాననాస్యం మదవైభవేన రుద్ధం భజే విశ్వవిమోహనంతం ||

83. ఐశ్వర్య గణపతి

సహస్ర శీర్షం మనసా మయా త్వం దత్తం కిరీటంతు సువర్ణజంవై |
అనేకరత్నై: ఖచితం గృహాణ బ్రహ్మేశతే మస్తక శోభనాయ ||

84. మాయావల్లభ గణపతి

సంసారార్ణవ పారేచ మాయాపోతే సుదుర్లభే |
కర్ణధార స్వరూపంచ భక్తానుగ్రహకారకం |
వరం వరేణ్యం వరదం వరదానామపి ఈశ్వరం |
సిద్ధం సిద్ధి స్వరూపంచ సిద్ధిదం సిద్ధి సాధనమ్ ||

85. సౌభాగ్య గణపతి

తతో హరిద్రామచిరంగులాలం సిన్ధూరకం తేపరికల్పయామి |
సువాసితం వస్తు సువాస భూతై: గృహాణ బ్రహ్మేశ్వర శోభనార్థమ్ ||

86. గౌరి గణపతి

విఘ్నేశ్వరాయ వరదాయ సురప్రియాయ |
లంబోదరాయ సకలాయ జగద్ధితాయ |
నాగాసనాయ కృతియజ్ఞ విభూషితాయ |
గౌరీసుతాయ గణనాథ నమో నమస్తే ||

87. ప్రళయంకర్త గణపతి

అకాలమేవ ప్రళయ: కథం లబ్ధో జనైరయం |
హా ! గజానన దేవేశ: హాహా విఘ్న హరావ్యయ ||

88. స్కంద గణపతి

కుమార భుక్తౌ పునరాత్మహేతో: పయోధరే పర్వతరాజ పుత్ర్యా|
ప్రక్షాళయంతం కరశీ కరేణ మౌగ్ధ్యేనతం నాగముఖం భజామి ||

89. మృత్యుంజయ గణపతి

సరాగలోకదుర్లభం విరాగిలోక పూజితం
సురాసురైర్నమస్కృతం జరాప మృత్యునాశకం ||

90. అశ్వ గణపతి

రాజోపచారాన్వి విధాన్గృహాణ హస్త్యశ్వఛత్రాధికమాద రాద్వై |
చిత్తేన దత్తాన్గణనాధడుణ్డే హ్యపార సంఖ్యాన్ స్థిరజంగమాంస్తే ||

91. ఓంకార గణపతి

వందే గణేశం భుజగేంద్ర భూషణం సమస్త భక్తాళికృతాతితోషణం
విశ్వం భరా సంస్థితలోక రక్షణం మదీయ పాపౌఘతమస్సు పూషణమ్ ||

92. బ్రహ్మవిద్యా గణపతి

బ్రహ్మేభ్యో బ్రహ్మదాత్రేచ గజానన నమోస్తుతే |
ఆదిపూజ్యాయ జ్యేష్ఠాయ జ్యేష్ఠరాజాయతే నమ: ||

93. శివ అవతార గణపతి

విఘ్నానాం పతయే తుభ్యం నమో విఘ్న నివారణ |
సర్వాంతర్యామిణే తుభ్యాం నమస్సర్వప్రియంకర ||

94. ఆపద గణపతి

ఓమ్ నమో విఘ్నరాజాయ సర్వసౌఖ్య ప్రదాయినే |
దుష్టారిష్ట వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే ||

95. జ్ఞాన గణపతి

గుణాతీతమౌనం చిదానంద రూపం |
చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞాన గమ్యం |
ముని శ్రేష్ఠమాకాశ రూపం పరేశం |
పరబ్రహ్మ రూపం గణేశం భజేమ ||

96. సౌమ్య గణపతి

నమస్తే గణనాధాయ గణానాం పతయే నమ: |
భక్తి ప్రియాయ దేవేశ భక్తేభ్యో సుఖదాయక ||

97. మహాసిద్ధి గణపతి

గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠ కర్ణచామర భూషితం |
పాశాంకుశ ధరం దేవం వందే హం గణనాయకం ||

98. గణపతి

సిందూరాస్త్రినేత్ర: పృథుతర జదరో హస్త పద్మం
దదానం | దంతం పాశాంకుశేష్ట్వానురుతర
విలసద్విజ పూరాభిరామం | బాలేందు ఖ్యాతిమౌళి
కరిపతి వదాన దాన పూర్ణార్థ గంధో | భోగేంద్రై
భూషితాంగోర్జేత్ గణపతిం రక్తస్త్రాంగరాగ: ||

99. కార్యసిద్ధి గణపతి

యతోబుద్ధి రజ్ఞాననాశో ముముక్షో: |
యత స్సంపదోభక్త సంతోషదాస్సు: |
యతో విఘ్ననాశయత: కార్యసిద్ధి: |
సదాతం గణేశం నమామో భజామ: ||

100. భద్ర గణపతి

అనామయాయ సర్వాయ సర్వపూజ్యాయతే నమ:
సుగుణాయ నమస్తుభ్యం బ్రహ్మణే నిర్గుణాయచ ||

101. సులభ గణపతి

వందే గజేంద్రవదనం – వామాంకారూఢ వల్లభాశ్లిష్టం
కుంకుమపరాగశోణం – క్వులయినీ జారకోరకా పీడమ్ ||

102. నింబ గణపతి

విఘ్నహర్తే స్వభక్తానాం లంబోదర నమోస్తుతే |
త్వాదేయ భక్తియోగేన యోగీశాం శాంతిమాగతా: ||

103. శుక్ల గణపతి

అంతరాయ తిమిరోపశాంతయే
శాంతపావనమచింత్య వైభవం |
తంనరం వపుషికుంజరం ముఖే
మన్మహే కిమపి తుందిలంమహ: ||

104. విష్ణు గణపతి

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే

105. ముక్తి గణపతి

పాశాంకుశౌ భగ్నరథం త్వభీష్టం కరైర్దధానం కరరన్ద్రముక్తై: |
ముక్తాఫలాభై: పృథుశీకరౌఘై: సిఙ్చన్తమఙ్గం శివయోర్భజామి ||

106. సుముఖ గణపతి

ఏకదంతాయ శుద్ధాయ సుముఖాయ నమోనమ: |
ప్రసన్న జనపాలాయ ప్రణతార్తివినాశినే ||

107. సర్వ గణపతి

చతు: పదార్థా వివిధ ప్రకాశాస్త్త వివ హస్తా: సచతుర్భుజం |
అనాథనాథాంచ మహోదరంచ గజాననం భక్తియుతం భజామ:

108. సిద్ధిబుద్ధి గణపతి

సత్పద్మరాగ మణివర్ణ శరీరకాంతి:
శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి పరిచర్చిత కుంకుమశ్రీ:
వక్షస్థలే వలయితాతి మనోజ్ఞ శుణ్డోganapathy

శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వాకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం ||
వామే కరే వైరిభీతం వహన్తం
శైలం పరే శృంఖలహారిటంకం |
దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం
భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ ||

సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం
సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినం
సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం
తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

ఆపన్నాఖిల లోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే
అకస్మాదాగతోత్పాత నాశనాయ నమో నమః || ౩ ||

సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ
తాపత్రితయసంహారిన్ ఆంజనేయ నమోఽస్తుతే || ౪ ||

ఆధివ్యాధి మహామారి గ్రహపీడాపహారిణే
ప్రాణాపహర్త్రేదైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః || ౫ ||

సంసారసాగరావర్త కర్తవ్యభ్రాన్తచేతసామ్
శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోఽస్తుతే || ౬ ||

వజ్రదేహాయ కాలాగ్నిరుద్రాయామితతేజసే
బ్రహ్మాస్త్రస్తంభనాయాస్మై నమః శ్రీరుద్రమూర్తయే || ౭ ||

రామేష్టం కరుణాపూర్ణం హనూమన్తం భయాపహమ్
శత్రునాశకరం భీమం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౮ ||

కారాగృహే ప్రయాణే వా సంగ్రామే శత్రుసంకటే
జలే స్థలే తథాకాశే వాహనేషు చతుష్పథే || ౯ ||

గజసింహ మహావ్యాఘ్ర చోర భీషణ కాననే
యే స్మరంతి హనూమంతం తేషాం నాస్తి విపత్ క్వచిత్ || ౧౦ ||

సర్వవానరముఖ్యానాం ప్రాణభూతాత్మనే నమః
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ వాయుపుత్రాయ తే నమః || ౧౧ ||

ప్రదోషే వా ప్రభాతే వా యే స్మరంత్యంజనాసుతమ్
అర్థసిద్ధిం జయం కీర్తిం ప్రాప్నువంతి న సంశయః || ౧౨ ||

జప్త్వా స్తోత్రమిదం మంత్రం ప్రతివారం పఠేన్నరః
రాజస్థానే సభాస్థానే ప్రాప్తే వాదే లభేజ్జయమ్ || ౧౩ ||

విభీషణకృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతో నరః
సర్వాపద్భ్యః విముచ్యేత నాఽత్ర కార్యా విచారణా || ౧౪ ||

మంత్రం :
మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక
శత్రూన్ సంహర మాం రక్ష శ్రియం దాపయ భో హరే || ౧౫

ఇతి విభీషణకృతం సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ స్తోత్రమ్unnamed

శ్రీ శివరక్షాస్తోత్రం

అస్య శ్రీ శివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య యాజ్ఞవల్క్య ఋషిః | శ్రీ సదాశివో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సదాశివప్రీత్యర్థం శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః ||

చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనమ్ |
అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనమ్ || ౧ ||

గౌరీవినాయకోపేతం పంచవక్త్రం త్రినేత్రకమ్ |
శివం ధ్యాత్వా దశభుజం శివరక్షాం పఠేన్నరః || ౨ ||

గంగాధరః శిరః పాతు భాలం అర్ధేన్దుశేఖరః |
నయనే మదనధ్వంసీ కర్ణో సర్పవిభూషణః || ౩ ||

ఘ్రాణం పాతు పురారాతిః ముఖం పాతు జగత్పతిః |
జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు కంధరం శితికంధరః || ౪ ||

శ్రీకంఠః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ విశ్వధురన్ధరః |
భుజౌ భూభారసంహర్తా కరౌ పాతు పినాకధృక్ || ౫ ||

హృదయం శంకరః పాతు జఠరం గిరిజాపతిః |
నాభిం మృత్యుంజయః పాతు కటీ వ్యాఘ్రాజినాంబరః || ౬ ||

సక్థినీ పాతు దీనార్తశరణాగతవత్సలః |
ఊరూ మహేశ్వరః పాతు జానునీ జగదీశ్వరః || ౭ ||

జంఘే పాతు జగత్కర్తా గుల్ఫౌ పాతు గణాధిపః |
చరణౌ కరుణాసింధుః సర్వాంగాని సదాశివః || ౮ ||

ఏతాం శివబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ |
స భుక్త్వా సకలాన్కామాన్ శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౯ ||

గ్రహభూతపిశాచాద్యాః త్రైలోక్యే విచరంతి యే |
దూరాదాశు పలాయంతే శివనామాభిరక్షణాత్ || ౧౦ ||

అభయంకరనామేదం కవచం పార్వతీపతేః |
భక్త్యా బిభర్తి యః కంఠే తస్య వశ్యం జగత్త్రయమ్ || ౧౧ ||

ఇమాం నారాయణః స్వప్నే శివరక్షాం యథాఽదిశత్ |
ప్రాతరుత్థాయ యోగీంద్రో యాజ్ఞవల్క్యః తథాలిఖత్ || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీయాజ్ఞవల్క్యప్రోక్తం శివరక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణం ||IMG_20160803_081822_140 (1)

క్షీరసాగరనిలయే

క్షీరసాగరనిలయే కరివరదాభిలాషిణే
గురుగుహవందితచరణే కమలాంబికే మామవ ||

1) హిరణ్యవర్ణస్వరూపిణే
శ్రీ వత్సవక్షవిహారిణే
మునిమానససంచారిణే
నిరవధికసుఖానందకారిణే ||

2) బుద్ధివివర్ధనకారిణే
తాపత్రయనివారిణే
ఆర్తత్రాణపరాయిణే
శరచ్చంద్రకళాప్రపూర్ణే ||2017-07-07-07-11-53-316

సోషల్ మీడియా లో సరికొత్త రికార్డ్ లు చూపెడుతున్న జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్…! టిజర్ అదిరింది.

ఈ మధ్య కాలం లో ఒక సినిమా మార్కెట్ ని విడుదల అయ్యే ఆయా సినిమాల ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, టిజర్, సాంగ్స్ నిర్ణయిస్తున్నాయి. టిజర్, పాటలు ట్రైలర్ బాగుండి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందంటే ఆ సినిమా ఖచ్చితంగా హిట్ అని సాధారణ అభిమానులు సైతం సినిమా మీద అంచనాలు పెంచేసుకుంటున్నారు. అలా ప్రేక్షకులు నమ్మి హిట్ అయిన సినిమాల వరసలోకి ఇప్పుడు మరోక సినిమా చేరనుంది అదే జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్.
అందాల రాక్షసి తో నటన లో సరికొత్త కోణాన్ని చిత్రసీమకు పరిచయం చేసి, ఆ తరువాత వరుస హిట్ సినిమాల తో తనదైన శైలి కనబరిచిన మన హీరో నవీన్ చంద్ర, జెంటిలమన్, నిన్ను కోరి వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలలో తన సహజ నటన తో తెలుగు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసిన మన కేరళ కుట్టి నివేథా థామస్. ఇద్దరు కలిసి జంటగా నటించిన లవ్ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ తోనే తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ ఆపాత మధురానుభూతిని కలిగించింది, ఇప్పుడు విడుదల అయిన టిజర్ తో ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అనే కథనాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్రచురితమవుతున్నాయి అంటే మరి సినిమా ఏ రెంజే లో ఉండబోతుందో అని ఉహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
కాగా, అనురాగ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో శ్రీమతి కొత్తపల్లి అనురాధ సమర్పిస్తుండగా కొత్తపల్లి ఆర్.రఘు బాబు, కె.బి చౌదరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సుకుమార్ వద్ద పలు సినిమాలకు దర్శకత్వ శాఖ లో పనిచేసిన అజయ్ వోదిరాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తమిళ్ హిందీ లలో నెం.1 కెమెరామ్యాన్ గా పేరు ఉన్న గిరీష్ గంగాధరాన్ మరియు ఆథర్ ఏ విల్సన్ లు సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, మలయాళం సూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రతీష్ వేగ సంగీతం ఈ సినిమాకు మరోక ప్రధాన ఆకర్షణ. ఏడిటింగ్ యెస్.బి ఉద్ధవ్, ఆర్ట్ రాజీవ్ నాయర్, ఫైట్స్ రన్ రవి అండ్ జాషువ, లిరిక్స్ రామజోగయ్య శాస్త్రి, మరియు ఆనంత్ శ్రీరామ్. ఎక్ష్ క్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రవి తేజ, లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ కొండవీటి.
ఇలా ప్రతి డిపార్టుమెంటు లో నెం.1 టెక్నిషియన్స్ తో పని చేసి మంచి కథ కథనాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మీద ఇప్పటి నుండే భారి అంచనాలున్నాయి. త్వరలో పాటలు విడుదల చేసి అతి త్వరలో సినిమాను విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు సిద్దంగా ఉన్నారంట, మరి ఇన్ని అంచనాలతో రానున్న ఈ సినిమా ఏ రెంజే హిట్ అవుతుందో మరికొద్ది రోజులలో తెలియనుంది.అలీ, తాగుబోతు రమేష్, దేవన్, అభిమన్యుసింగ్, కాట్రాజ్, రోహిణి తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కథ: రాజ్ శివ సదాని, మాటలు: కె.వేణుగోపాల్‌రెడ్డి, శ్రీనాథ్ బదినేని, సంగీతం: రతీస్ వేగ, ఎడిటింగ్: ఎస్.బి.ఉద్దవ్, కళ: రాజీవ్ నాయర్, ఫైట్స్: రన్ రవి, జాషువా.

IMG-20170810-WA0130

జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్ టిజర్ గ్రాండ్ విడుదల…!

నవీన్ చంద్ర, నివేథా థామస్ లు జంటగా నటించిన చిత్రం ”జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్”. సుకుమార్ వద్ద పలు సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు అసోసియేట్ దర్శకుడిగా పనిచేసిన అజయ్ వోదిరాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అనురాగ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై కొత్తపల్లి ఆర్. రఘు బాబు, మరియు కే.బి చౌదరి లు నిర్మిస్తుండగా శ్రీమతి కొత్తపల్లి అనురాధ సమర్పిస్తున్న ఈ సినిమా టిజర్ ఈ రోజు విడుదల చేశారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శక నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ ”ఇది ఒక ఫీల్ గుడ్ సబ్జెక్టు, లవ్ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తరహా లో మా సినిమాను తెరకెక్కించాం. యూత్ కి
మరియు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా సినిమా వచ్చింది. మేము విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ చూసే చాలా మంది నిర్మాతలు ఫోన్ చేసి కొత్తగా ఆలోచించి చాలా డిఫెరెంట్ గా డిజైన్ చేశారు అని కొనియాడారు. సినిమా కూడా అంతే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. జెంటల్ మెన్, నిన్ను కోరి వరుస విజయాల తరువాత నివేథా థామస్ నటిస్తుండటం సినిమా మీద అంచనాలు పెరిగిన మాట వాస్తవమే, సినిమా కూడా ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉంటుందని మాకు నమ్మకం ఉంది. నవీన్ చంద్ర ని ఈ సినిమా లో మరో కొత్త కోణం లో పూర్తి స్థాయి నటుడి గా ఆడియెన్స్ చూస్తారు. వచ్చే వారం నుండి ఒక్కొక్క సాంగ్ విడుదల చేసి అతి త్వరలో సినిమాను మీ ముందుకు తిసుకోస్తాం.” అని అన్నారు.
కాగా, ఆలి, అభిమన్యు సింగ్, తాగుబోతు రమేష్, జీవా, సుప్రీత్, గిరి, దేవన్, శ్రవణ్, రోహిణి వంటి భారి తారాగణం నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు మలయాళం పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రతీష్ వేగ సంగీతం, ఆర్ధర్ విల్సన్ మరియు గిరీష్ గంగాధరన్ సినిమాటోగ్రఫీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి.
కాగా, ఈ సినిమాకు ఏడిటింగ్ యెస్.బి ఉద్ధవ్, ఆర్ట్ రాజీవ్ నాయర్, ఫైట్స్ రన్ రవి అండ్ జాషువ, లిరిక్స్ రామజోగయ్య శాస్త్రి, మరియు ఆనంత్ శ్రీరామ్. ఎక్ష్ క్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రవి తేజ, లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ కొండవీటి వ్యవరిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ రోజు విడుదల అయిన టిజర్ కి సోషల్ మీడియా అండ్ ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన వస్తుండటంతో ఈ సినిమా మీద ఇప్పటి నుండే భారి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. టిజర్ ఏ ఇంత ఫ్రెష్ గా, కొత్తగా ఉన్నదంటే, సినిమా ఇంకెంత కొత్తగా ఉంటుందో అని సోషల్ మీడియా వెబ్ సైట్స్ లో నెటిజన్ ల పోస్ట్ లు అప్పుడే మొదలయ్యాయి. కాగా, ఈ తరుణం లో అతి త్వరలో మన ముందుకు రానున్న ఈ జూలియట్ లవర్ ఆఫ్ ఇడియట్ సినిమా సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ రేంజ్ లో అలరించనుందో మరి కొద్ది రోజులలో తెలియనుంది.IMG-20170810-WA0128

https://youtu.be/n2locJqgPIU

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిం | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబరదయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తుతే || ౨ || కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |…2017-08-03-09-01-46-737

రఫీ నిర్మాతగా, కోటేంద్ర దర్శకుడిగా ‘బంగారి బాలరాజు’ మూవీ షూటింగ్ ప్రారంభం

నంది, చల్లా క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె ఎం డి రఫీ నిర్మాతగా బంగారి బాలరాజు మూవీని రూపొందిస్తున్నారు.. ఈ మూవీకి లవ్ ఈజ్ బ్యాక్ ట్యాగ్ లైన్. రైల్వేట్రాక్ అనే టెలీ ఫిల్మ్తో తొలి చిత్ర ఉత్తమ చిత్ర దర్శకుడిగా నంది అవార్డును సొంతం చేసుకున్న కోటేంద్ర దుద్యాల ఈ మూవీకి దరకత్వంతో పాటు కథ, మాటలు, స్క్రీన్ ప్లే బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.. నిర్మాతగా రఫీ నిర్మిస్తున్న ఈ తొలి చిత్రం షూటింగ్ రామానాయుడు స్టూడియో లో బుధవారం లాంచనంగా ప్రారంభమైంది.. నూతన నటీనటులతో రూపొందుతున్న ఈ మూవీకి క్లాప్ ను గాడ్ ఫాదర్ సాగర్ ఇవ్వగా, యువ హీరో నాగ అన్వేష్ కెమెరా స్వీచ్ ఆన్ చేశారు.. ఈ మూవీ స్క్రిప్ట్ ను సింధూర పువ్వు కృష్ణారెడ్డి చేతుల మీదుగా నిర్మాత రఫీ, దర్శకుడు కోటేంద్ర స్వీకరించారు..

అనంతరం ఆ చిత్ర దర్శకుడు కోటేంద్ర దుద్యాల మీడియాతో మాట్లాడుతూ, . ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నానని తెలిపారు. గత పధ్నాలుగు సంవత్సరాలనుంచి ఇండస్ట్రీలో ఫోటోగ్రాఫర్గా, ఆర్టిస్టుగా, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్న తాను డైరెక్టర్గా మారడం తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. దర్శకుడి అవ్వాలనే తన పద్నాలుగు సంవత్సరాల కల, కసి, కష్టం ఈ రోజు నెరవేరిందని తెలిపారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలని అన్నారు. మొదటి వ్యక్తి వెంకీ చౌదరి, రెండవ వ్యక్తి మహ్మాద్ రఫీ అని తెలిపారు. వారి సహకారం వల్లే తాను ఈ రోజు డైరెక్టర్గా మీడియా ముందుకు వచ్చానని చెప్పారు. ఒక చిన్న టీజర్తో..కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించి హీరో, హీరోయిన్ను పరిచయం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. చిత్రం కథ విషయానికి వస్తే దశాబ్దాలు మారినా, శతాబ్దాలు మారినా ప్రేమ మారదని..ప్రేమికులు మాత్రమే మారుతుంటారని తెలిపారు. చరిత్రలో రోమియో-జూలియట్, సలీం-అనార్కలి, దేవదాసు-పార్వతి, లైలా-మజ్ను ప్రేమను త్యాగం చేసి చరిత్రలో నిలిచారని ..బంగారి-బాలరాజు వారు కూడా తమ ప్రేమను త్యాగం చేసి చరిత్రలో నిలిచిపోతారా లేక ప్రేమను గెలిపించుకుని చరిత్ర సృష్టిస్తారా అనేదే ఈ చిత్ర కథా సారాంశం అని వివరించారు. తనతోపాటు 18మంది టీమ్ ఈ చిత్రానికి పని చేస్తున్నారనిఅంటూ వారంతా టీమ్ కాదని తన కుటుంబసభ్యులు, బ్రదర్స్ అని చెప్పారు. ఈ చిత్రాన్ని అందరూ ఆదరించి విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
అనంతరం నిర్మాత మహ్మద్ రఫీ మాట్లాడుతూ ఈ సినిమాలో కథని ఒక లైన్ తనకు వినిపించారని, అది నచ్చే ఈ చిత్రానికి నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టానని వెల్లడించారు. ఇది ఒక మంచి లవ్స్టోరి అని తెలిపారు. స్క్రిప్ట్, దర్శకుడిపై నమ్మకంతో ఈ చిత్రం చేస్తున్నానని అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అందరూ ఆదరించాలని తెలిపారు.
నటీనటులు – రోహిణి , అజయ్ ఘోష్,అప్పారావు, లేఖన , ఆర్.పి , మహేంద్రనాథ్
సాంకేతిక వర్గం – సంగీతం..చిన్నికృష్ణ-చిట్టిబాబు ఎడ్డిపోగు, కెమెరా..బాబు..జి.ఎల్, ఆర్ట్..కృష్ణమాయ, ఎడిటింగ్..సాయిబాబు-హరి. కో డైరెక్టర్..హేమంత్ కుమార్,కథ,మాటలు,స్ర్కీన్ప్లే, దర్శకత్వం..కోటేంద్ర దుద్యాల, నిర్మాత..కె.ఎమ్డి.రఫి., బ్యానర్- నంది, చల్లా క్రియేషన్స్FB_IMG_1501672960139FB_IMG_1501672970778