☘ జీవన సూత్రాలు ☘

110 ☀కలువ నేర్పే సౌందర్య సూత్రం ☀

☘ ఇప్పటి మన స్థితిని చూసి ఏనాడూ కృంగిపోవద్దు .ఓపిక వహించి ఎదుగుదలకు ప్రయత్నిస్తే భవిష్య ప్రపంచానికి సౌందర్య నిర్వచనం మనమే అవుతాము .
గుర్తుంచుకోండి …,
☘ తామర పువ్వు (కలువ పువ్వు ) వికసించేది బురద నీటినుండే , కానీ అందానికి చిరునమా అదే ,శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవికి ఇష్టమైన పుష్పం కుడా అదే …..

☀ డా .శివ ప్రసాద శాస్త్రి ☀IMG-20170325-WA0048