సద్యోజాతప్రియభామినీం పరశివాం శ్రీవిద్యతత్త్వాత్మికాం
వ్యక్తావ్యక్తతత్త్వాత్మికాం పరశివాం శ్రీచక్రయంత్రాత్మికాం
అభయానందదాయినీం పరశివాం కామ్యార్ధసిద్ధిప్రదాం
భావయామి హృది సంతతం భ్రామరీం లలితాంబికాం ||

జ్ఞానకుమార వేంకట రమణ ప్రసాద్

images