” నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి కూడా నిన్ను ప్రేమించాలంటే…

” నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి కూడా నిన్ను ప్రేమించాలంటే…

అరచేతిలో అదృష్ట రేఖలు, అరికాలి కింద నక్షత్రాలు ఉండనవసరం లేదు…

తను ప్రేమించగలిగేలా నువ్వు నిజాయతీగా బతికితే చాలు…

అయినా అదృష్టం ఉంటే అమ్మాయిలు ప్రేమించడం కాదు…

వాళ్ళు ప్రేమించడమే అదృష్టం…”

#నీ_బంగారం

Vaalee

IMG-20160726-WA0002