శ్రీ గణేశ స్తోత్రం (సామవేదోక్తం)

1) ఖర్వం లంబోదరం స్ఠూలం జ్వలంతం బ్రహ్మతేజసా |
గజవక్త్రం మహానిర్వాణ మేకదంతమనంతకం ||

2) సిద్ధానాం యోగినామేవ జ్ఞానినాంచ గురోర్గురుం |
ధ్యాతం మునీంద్రైర్దేవేంద్రైఃబ్రహ్మేసాశేషసమ్జకైః ||

3) సిద్ధేంద్రైర్మునిభిః సద్భిర్భగవంతం సనాతనం |
బ్రహ్మస్వరూపం పరమం మఙ్గలం మఙ్గలాలయం ||

4) సర్వవిఘ్నహరం శాంతం దాతారం సర్వసంపదాం |
భవాబ్ధిమాయా పోతేవ కర్ణధారంచ కర్మిణాం ||

5) శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణాయ పరాయణం |
ధ్యాయేద్ధ్యానాత్మకం సాధ్యం భక్తేశం భక్తవత్సలం ||

6) పరంధామ పరంబ్రహ్మ పరేశం పరమేశ్వరం |
విఘ్ననిఘ్నకరం శాంతం పుష్టం కాంతమనంతకం ||

7) సురాసురేంద్రైః సిద్ధేంద్రైః స్తుతం స్తౌమి పరాత్పరం |
సురపద్మదినేశం చ గణేశం మఙ్గలాలయం ||

8) ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం విఘ్నశోకహరంపరం |
యః పఠేత్ప్రాతరుద్థాయ సర్వవిఘ్నాత్ప్రముచ్యతే ||

ganapathy